LAN_SITELINKS_183
bullet Начало
bullet За стила на управление в Османската империя и днес
bullet Износът на български стоки за Сърбия, Черна гора,
bullet Студенти искат оставки
bullet „Данон” и „М тел” злоупотребяват с нас и децата ни
bullet ГАГАУЗИТЕ В БЕСАРАБИЯ
bullet Облеклото на гагаузите
bullet Българската политика към Бесарабия
bullet ПРЯКОРИТЕ - СИТУАЦИИ НА ВЪЗНИКВАНЕ
bullet Планът "Баязид-2"
bullet Странджа крие тайната на Бастет
bullet Под новото турско робство
bullet За проекта 'Родното'
bullet Условия за участие
bullet КАКВО ПРОГОНИ БРИТАНЦИТЕ ОТ ПАЗАРА НИ?
bullet Българското вино
bullet Гагаузите
bullet Десет причини да не допускаме ‘майстор’ в дома си
bullet Траките са Българи
bullet Малоазийските българи
bullet Авторско право
bullet Бурса, 19 години след “голямата екскурзия”
bullet История на България
bullet Форум
bullet On line ателие
bullet Връзки
bullet Добави сайт
bullet Връзка с нас
bullet Статии
bullet Атентатите от възродителния процес
bullet Манастира 'Св. ИЛИЯ' - 'Текето'
bullet 112 – най-после
bullet Ран: Уроци от чужбина*
bullet Новини

АВТОРСКО ПРАВО
Как да защитите своето произведение или продукт?
Как да докажете, че вие сте именно авторът?
Защитени ли са правата ви като творец и производител?


Ние можем да ви окажем помощ при доказване на авторските си права; ако се налага да се издаде сертификат при евентуално излизане на творбата или продукта зад  граница;за регистрация на патент или полезен модел.
  Специалисти от нашия екип ще ви дадат реални съвети и ще окажат съдействие при осъществяване на всяка необходима процедура.

Ето някои от често задаваните  въпроси,свързани с авторското право,патентоването на продукти или регистриране на търговска марка

Как да защитя нарушените си авторски права?
Съществуват две основни процедури за защита на права по продукти на интелектуална собственост: административна и съдебна.
По административен път следва да подадете заявка в някоя от следните институции: Патентно ведомство; Комисия за защита на конкуренцията; Агенция Митници. За съдействие по оформянето на заявката можете да се обърнете към консултант по въпросите на интелектуалната собственост в България. 
За защита по съдебен ред следва да се обърнете към регионалния съд за завеждане на дело, след предварителна консултация с правен специалист по въпросите на интелектуалната собственост в България.

Какво представлява патентът?
Патентът е защитен документ за собственост върху изобретение, издаван от националното патентно ведомство на дадена държава. Патентът дава на притежателя си изключително право върху едно изобретение (продукт, състав или метод), включващо правото на притежателя на патента да използва изобретението, да забранява на други лица да го използват без негово съгласие и правото да се разпорежда с патента - да го продава, лицензира и пр. Това изключително право е един вид законно монополно положение, което осигурява на притежателя на патента редица пазарни преимущества за определена територия и период от време.

Какъв е срокът на действие на патента?
Патентната закрила е 20 години от датата на подаване на заявката за патент в Патентното ведомство или в определени случаи от по-ранна (приоритетна) дата.

Как се поддържа действието на патента?

За да бъде поддържано действието на патента, е необходимо да се заплащат годишни такси. Във всеки момент в този 20-годишен период на закрила, с неплащането на таксите, действието на патента се преустановява. След изтичане на периода на закрила, изобретението става свободно за използване от всички заинтересовани лица.
Всяко ново техническо решение ли може да се защити с патент?
За да бъде издаден патент за изобретение, не е достатъчно просто да имаме идея, да сме създали нещо ново, да сме намерили някакво ново техническо решение или нов начин за правене на нещо. Въпреки широкото тълкуване в ежедневната практика на понятието “изобретение”, всички съвременни патентни закони, в това число и българският, поставят съвсем конкретни критерии за патентоспособност на изобретенията и поставят редица ограничения за изобретения, които не подлежат на патентна закрила.
Следователно, трябва да се знае, че не всеки резултат на творческа дейност може да се счита за изобретение, за който да бъде издаден патент.

Критерии за патентоспособност
За да бъде издаден патент, е необходимо изобретението да отговаря едновременно на 3 задължителни критерия: да е ново, да има изобретателско равнище и да е промишлено приложимо.

Къде и как се издават патентите?
Патентите се издават от специализирани държавни органи – националните патентни ведомства на държавите или регионалните патентни ведомства на група от държави. И тъй като патентната закрила е териториално ограничена (важи за територията на държавата, издала патента), за да получим права върху изобретението в няколко държави, е необходимо да предприемем действия за неговата закрила на всяка съответна територия.
За да бъде издаден патент, е необходимо да бъде направена първата задължителна стъпка – да се подаде заявка в патентното ведомство, което извършва експертиза и взима окончателното решение за отказ или издаване на патент.

Колко продължава процедурата за издаване на патент?
Процедурата от подаването на заявката до издаването на патент продължава средно около 3-4 години като патентните права действат с обратна сила от датата на подаване на заявката или от приоритетната дата.

Какво трябва да знаем преди подаването на заявка за патент?
Патентната закрила е сложна, скъпа и продължителна процедура, поради което преди да пристъпим към подаване на заявка за патент, би трябвало да сме си отговорили на редица въпроси – ето само някои от тях:
• Уверени ли сме, че сме изобретили нещо наистина ново и което може да бъде квалифицирано като изобретение?
• Кое е по-удачно за нас - да защитим изобретението с патент или да го запазим в тайна под формата на ноу-хау?
• Какви възможности имаме за реализация на патента, така че да получим максимална икономическа изгода от него?
• На кои територии имаме интерес да получим права и къде ще подадем патентни заявки?
• Разполагаме ли с нужните средства за покриване на разходите по закрилата, както и за поддържането на патента?
• Кой може да ни съдейства и представлява в хода на процедурата?
Търговската марка

Търговската марка може да изгради или да разруши бизнеса на една компания. Всеизвестен факт е,че ние като потребители избираме и купуваме не само самия продукт, но и неговите марка  и лого. Марката с установени традиции на пазара се превръща в специален еталон за качество на предлаганите стоки.Това е причината потребителите все по често да ги предпочитат пред останалите изделия, чиято популярност и реклама са по-слаби. Освен това покупката на точно определена търговска марка ни доближава и до определен клас хора, стандарт и дори ни помага да бъдем такива каквито искаме да сме,а именно по-  различни.
      Всяка от търговските марки на пазара е уникална сама  по себе си.Това става възможно чрез защитата,която предлагат  законите на държавата, в която се предлагат продуктите й. Регистрацията и патентоването на цвета, на логото и на други детайли правят този продукт единствен и неповторим. Ако компанията  разшири пазара си и в други страни, тя трябва да защити марката си и там чрез съответните държавни ведомства.

Как да регистрирам търговска марка?
За да регистрирате търговска марка в България следва да подадете заявка да Българското Патентно Ведомство, съобразно Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с ПМС № 267 от 30.12.1999г., ДВ бр. 9/2000г.
Основните стъпки, които трябва да предприемете, са следните:
За да регистрирате търговска марка в България следва да подадете заявка да Българското Патентно Ведомство, съобразно Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения, приета с ПМС № 267 от 30.12.1999г., ДВ бр. 9/2000г.
Основните стъпки, които трябва да предприемете, са следните:
1. Проучване на официалните регистри и бази данни за търговски марки за да се уверите, че същата (или подобна) търговска марка не е вече счетена за законно притежание на друго лице.
2. Попълване на формуляр за заявка за регистриране на търговска марка и изпращане на формуляра с препоръчана поща до Българското Патентно Ведомство, заедно с квитанция за платена регистрационна такса.
За да осъществите успешно необходимите проучвания и преценки, съпътстващи процеса на регистрация, е препоръчително да използвате съдействието на консултант по въпросните на интелектуалната собственост.
След получаване на изпратената от вас заявка за регистрация на търговска марка, Българското Патентно Ведомство ще предприеме експертиза относно вашата кандидатура, съгласно критериите специфицирани в Наредбата за ....
Ако вследствие на експертизата няма възражения към вашата заявка, ще получите регистрация на търговска марка на ваше име с период на валидност десет години след датата на подаване на заявката.
Регистрацията на търговска марка може да бъде възобновявана на всеки десет години.
Регистрацията на търговска марка чрез Българското Патентно Ведомство е валидна само за територията на България.

             ИНТЕЛЕКТУАЛНА
            СОБСТВЕНОСТ
  
                                   
 
   ИНДУСТРИАЛНА      СОБСТВЕНОСТ
  AВТОРСКО И СРОДНИ ПРАВА 
НЕРАЗКРИТА ИНФОРМАЦИЯ
           / НОУ - ХАУ /
                           ↓  
 ПАТЕНТИ         КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ 
 ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ         БАЗА ДАННИ  
 ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН        ЛИТЕРАТУРНИ И
 ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
  
     
     
 ТЪРГОВСКИ МАРКИ          ПРАВА НА АРТИСТИ
 И ИЗПЪЛНИТЕЛИ
  
    ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ    ПРАВА НА ВИДЕО- И
АУДИОЗАПИСВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ
  
 ФИРМЕНИ ИМЕНА  ПРАВА НА РАДИО- И
ТЕЛЕВИЗИОННИ ОРГАНИЗАЦИИ
  

В родното също така можете да:
Рекламна агенция Танграм Печатница България Билбордове България Календари Имот днес xDepo

Здравей
Потребител:

Парола:

[ ]
Алманах Македония - 1000 стр.
almanah_baner.jpg

На този ден...
17-4-2006
* ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

Имоти от Варна
Посетете Порталът за имоти на Варна - Имот Днес.
Имоти от Варна и областа, статии и анализи на пазара на имоти във Варна.
Всички материали, графични знаци, аудио и видео файлове публикувани в сайта и/или части от тях са обект на авторското право в този смисъл са защитени от закона. Ползването им без изричното разрешение на екипа на Rodnoto.com е абсолютно забранено и се преследва от закона за авторското право и сродните му права. Сайтът е създаден от Танграм медия груп ЕООД
Сайтът се поддържа от Танграм медия груп ЕООД

imotdnes.jpg
{THEMEDISCLAIMER}